Zásady spracúvania osobných údajov

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť PRENAJIMAT.SK s.r.o. so sídlom Hodžova 19, 949 01 Nitra, IČO: 52132731, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka č. 47211/N (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.   

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Hodžova 19, 949 01 Nitra alebo na e-mail: gdpr@prenajimat.sk .

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov 

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich s posúdením Vášho dopytu, ktorý ste realizovali prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na našej webovej stránke. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, e-mail, predmet správy, prípadne iné osobné údaje, ktoré ste uviedli do kontaktného formulára. Po doručení Vášho dopytu, ktorý ste realizovali prostredníctvom kontaktného formulára, budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 3 mesiacov od doručenia Vášho dopytu. Príjemcami osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi vrátane správcu webovej stránky a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.    

Virtuálny asistent

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom zabezpečovania komunikácie prostredníctvom webovej stránky www.prenajimat.sk. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné budeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: e-mail a údajov, ktoré nám v rámci komunikácie dobrovoľne poskytnete. Údaje z takejto komunikácie budeme spracúvať po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený. Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. 

Sociálne siete

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom zabezpečovania komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné budeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: údajov, ktoré nám v rámci komunikácie dobrovoľne poskytnete. Údaje z takejto komunikácie budeme spracúvať po dobu aktívneho využívania konta, prostredníctvom ktorého bola komunikácia s Vami na sociálnej sieti vykonávaná. Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti.  Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov na sociálnych sieťach sú uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa sociálnej siete.


Záujemcovia o služby

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom posúdenia Vášho dopytu týkajúceho sa  využitia našich poskytovaných služieb a uskutočňovania súvisiacej komunikácie. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 3 mesiacov od doručenia Vášho dopytu. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b)  Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, informácie o preferovanom prenájme nehnuteľnosti. Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.

Spoloční prevádzkovatelia 

Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovateľ uzatvoril so spoločnosťou RENT MANAGEMENT s.r.o. so sídlom Hodžova 19, 949 01 Nitra, IČO: 53102452, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka č. 51420/N (ďalej len „spoločný prevádzkovateľ“) dohodu spoločných prevádzkovateľov, budú Vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely zároveň spracúvané týmto spoločným prevádzkovateľom. Bez ohľadu na podmienky Dohody spoločných prevádzkovateľov si môžete uplatniť svoje práva podľa Nariadenia GDPR u každého prevádzkovateľa.     

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv:

Prevádzkovateľ                                                     Spoločný prevádzkovateľ
PRENAJIMAT.SK s.r.o.                                        RENT MANAGEMENT s.r.o.
e-mail: gdpr@prenajimat.sk                              e-mail: gdpr-rm@prenajimat.sk
adresa: Hodžova 19, 949 01 Nitra                     adresa: Hodžova 19, 949 01 Nitra

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.   Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch sme vykonali tzv. porovnávacie testy, v ktorých sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.